foie gras paste on wonton crips by Eatertainment

foie gras paste on wonton crips by Eatertainment