Monkeypod's Mai Tai

Monkey Pod的 「Mai Tai」調酒
(Monkeypod’s Mai Tai)

茂宜「Monkeypod」餐廳
(Monkeypod Kitchen Maui)